Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

Artikel 3 – Prijs

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Levering

Artikel 6 – Garanties afnemer

Artikel 7 – Risico-overgang

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Vrijwaring

Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

Artikel 12 – Ontbinding

Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom

Artikel 14 – Privacy

Artikel 15 – Wijzigingen / aanvullingen

Artikel 16 – Geschillen & toepasselijk recht

 

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.  Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
 • Waffle: Waffle “De Eerste Gezondere Wafel”, gevestigd te Arnhem;
 • Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Afnemer: elke contractspartij die tot Waffle in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Waffle gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met Waffle een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Waffle gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Waffle en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 1. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Waffle van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Waffle niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Waffle, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 1. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden.
 1. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Waffle wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Waffle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Waffle zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 1. Aanbiedingen/offertes kunnen door Waffle binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 1. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Waffle is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van Waffle een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘BESTELLEN’ drukt of een bestelbevestiging per email ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van Waffle een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 1. Waffle kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Waffle daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Waffle anders aangeeft.


Artikel 3 – Prijs

 1. Alle door Waffle gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Waffle is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten e.d.
 1. Waffle is steeds bevoegd de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.


Artikel 4 – Betaling

 1. Waffle is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 1. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Waffle afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 1. Indien afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan Waffle verder toekomende rechten.
 1. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Waffle worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 1. In geval van betalingsverzuim is Waffle gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 1. Alle betalingen moeten geschieden op een door Waffle aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
 1. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Waffle de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.


Artikel 5 – Levering

 1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 1. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 1. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 1. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Waffle niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 1. Eventuele zichtbare tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd.
 1. Indien een door Waffle geleverd product niet aan de overeengekomen eigenschappen voldoet en dit niet redelijkerwijs bij aflevering kon worden geconstateerd, dient de afnemer Waffle hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien dagen nadat zij van dit gebrek kennis heeft genomen of had moeten nemen.


Artikel 6 – Garanties afnemer

 1. Afnemer verplicht zich Waffle in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 1. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
 • aan Waffle de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
 • de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
 • de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 – 18.00 uur kunnen plaatsvinden;
 1. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Waffle vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.


Artikel 7 – Risico-overgang

 1. Ongeacht hetgeen tussen Waffle en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Waffle, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
 1. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.


Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door Waffle aan afnemer afgeleverde zaken gaat pas op afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen Waffle uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 1. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van Waffle heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 1. Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is afnemer gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van Waffle tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten.
 1. Waffle is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 1. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van Waffle.
 1. Waffle is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan Waffle in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 1. Onverminderd het bovenstaande is Waffle niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.


Artikel 10 – Vrijwaring

 1. Afnemer vrijwaart Waffle voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Waffle of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer Waffle, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 1. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.
 1. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.


Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

 1. Indien nakoming zijdens Waffle of afname zijdens afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 1. Onder overmacht van Waffle wordt in ieder geval verstaan:
 • de omstandigheid dat Waffle een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
 • stakingen;
 • storingen in het verkeer;
 • overheidsmaatregelen die Waffle verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 • relletjes, oproer, oorlog;
 • extreme weersomstandigheden;
 • brand;
 • in- , uit- en/of doorvoerverboden.
 1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Waffle niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.


Artikel 12 – Ontbinding

 1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
 • wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 • wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
 • wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
 • wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
 • wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Waffle op de afnemeronmiddellijk opeisbaar. Indien Waffle de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. Waffle behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom

 1. Waffle garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 1. Indien niettemin door Waffle moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Waffle geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Waffle de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Waffle niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Waffle ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.


Artikel 14 – Privacy

 1. Waffle behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 1. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Waffle gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Waffle noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
 1. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Waffle (www.waffleconcept.nl/privacy).


Artikel 15 – Wijzigingen / aanvullingen

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 1. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 1. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.


Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de afnemer en Waffle is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van Waffle, hetzij de woonplaats van afnemer.


Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste Waffle nieuws!

Je bent ingeschreven!